Pierderea în greutate ke gharelu uphar


Flora Medicinala a Romanei Vol II - Free Download PDF

I —X III, acest aspect este m enţionat în paranteză pentru nom enclatura veche a familiilor şi a speciilor.

Indexul de denumiri ştiinţifice va cuprinde şi sinonimiile. Alături de speciile medicinale clasice sau cunoscute în literatura de spe­ cialitate din Europa, s-au avut în vedere şi acele specii care,- în urm a cer­ cetărilor ştiinţifice din ultim ul sfert de secol, au devenit plante medicinale cu reală valoare terapeutică.

pierderea în greutate ke gharelu uphar pierde greutatea inteligentă

Dintre acestea, o bună parte au fost studiate de cercetătorii rom âni şi, tocmai datorită rezultatelor cercetărilor susţinute din ţara noastră, nomenclatorul fitoterapeutic s-a îm bogăţit consi­ derabil. Speciile descrise în acest capitol prezente şi în flora ţării noastre au fost sau mai sînt încă utilizate în medicina tra ­ diţională românească sau a altor popoare. Am enum erat aceste specii cu o scurtă descriere nu numai pentru a le consemna, dar documentar de pierdere a grăsimilor cu scopul de a da sugestii pentru cercetătorii din domeniul fitoterapiei sau a terapiei naturale, pentru a avea un punct de plecare in vederea valorificării în scop terapeutic şi a altor specii din bogata floră a României.

Au frunze întregi, inflorescenţe racemoase cu flori herm afrodite cu înveliş simplu fără bractee. Phytolacca decandra L. Caractere de recunoaştere. P l a n t a : specie ierbacee perenă, erectă, viguroasă, înaltă de 1,5—2 2,5 m ; partea subterană: rădăcină napiformă, evident pivotanta ajungînd pînă la 20—30 50 cm, cu numeroase ram ificaţii secundare, galbene-brunii la exterior, albe-m urdar la in te rio r; tulpini aeriene: ram ificate de la bază, cu numeroase ram uri robuste, g lab pierderea în greutate ke gharelu uphar frunze: alterne, de culoare verde-pal, întregi, cu vîrful acum inat şi nervurile care se pierderea în greutate ke gharelu uphar puternic spre vîrf, lungi de 15—25 cm, şi late de 6 — 1 0 cm ; flori: inflorescenţe racemoase cilindrice, lung pedunculate, lungi pînă la 15—20 cm, erecte, cu axa m uchiată, cu flori hermafrodite, cu 5 petale albe protejate la exterior de bractee înguste, androceu din 1 0 stam ine scurte; fructul: bacă m ultiplă de culoare pierderea în greutate ke gharelu uphar cu 1 0 coaste, săm înţa neagră, lucioasă înflorire: V I —IX.

pierderea în greutate ke gharelu uphar fast mod de a pierde grăsimea de sân

M a t e r i a p r i m ă : R adix Phytolaccae constituită din rădăcini lungi de 20—30 cm, brune-gălbui la exterior, Fi« Phytolacca americana 7 albe-m urdar la interior, cu pete albicioase dispuse circular, brăzdate de zone concentrice, albicioase şi m ai închise la culoare, vizibile în secţiune transversală. Fructus Phytolaccae form ată din bace turtite, de culoare roşie întunecată, lucioase, cu 8 —1 0 coaste, la interior cu o săm înţă mare, lucioasă.

Ecologie şi răspîndire.

  • Pierde în greutate 70 de lire sterline
  • H G Wells Opere Alese Vol I
  • Взгляд не встречал линий, которые отделяли бы стены от пола и потолка.
  • Full text of "Dicionarul limbii române (DLR), Serie nou"
  • Fat boy își pierde greutatea

P lantă din locuri îngrăşate, pe soluri uşoare, suporţînd bine um brirea, cu cerinţe destul de ridicate faţă de tem peratură. Ca exemplare izolate Ia mărgini de drum uri, pe lingă garduri, la marginea tufărişurilor.

Bazine im portante sînt exploatate în jud.

Mehedinţi pădurea Devesel, între salcîmi, pe sol nisipos şi Gorj Baia de Aramă. Rădăcinile se recoltează fie prim ăvara m artie—apriliefie toam na după recoltarea fructelor şi uscarea părţii aeriene noiembrie, putînduse continua şi peste iarnăcu cazm aua; uneori, pe sol nisipos, se poate smulge.

Fructele se recoltează la m aturare deplină, în septem brie—octombrie.

Meditatie pentru vindecarea problemelor legate de greutate

Deşi potenţialul e încă ridicat, datorită creşterii necesarului de produs medi­ cinal, se recomandă lăsarea unor exemplare nerecoltate la u n itatea de supra­ faţă, pentru a permite regenerarea cu a tît mai m ult cu cît recoltarea este destructivă, folosindu-se rădăcină.

De asemenea se pot prelua seminţele rezultate de la prelucrarea fructelor. Pregătirea materiei prime în vederea prelucrării. Ambele se în­ trebuinţează industrial num ai în stare proaspătă. Rădăcinile se spală uneori, la cele de pe sol nisipos, e suficientă doar scuturarea lorse curăţă de rădăci­ nile secundare şi se decoletează.

Fructele se curăţa de im purităţi resturi din axul inflorescenţei, peduneuli şi se introduc pentru păstrare şi transport în butoaie. Condiţiile tehnice de recepţie prevăd pentru rădăcini ca im purităţi max. Compoziţie chimică. Lecitinele din Phytolacca americana sînt glicoproteine 5 —izolecitine cu greutatea moleculară cuprinsă între 19 ; 31 Dintre oze s-au identificat manoza, fructoza, glucoza şi hexozamina.

pierderea în greutate ke gharelu uphar mesajele mezelchimale de pierdere în greutate celulară

A doua grupă m are de substanţe identificate în această specie sînt fitolacasaponozidele în num ăr de 9 —10 în funcţie de provenienţă. Ele au structura chimică apropiată, acelaşi nucleu triterpenoidic cu schelet C3 0 diferenţiindu-se prin ozele ataşate în poziţia 2 sau la radicalul acetic.

Secțiune: Rapoarte științifice Iunie,

Geninele lor sînt acizii esculentic, jaligonic, fitolacagenic şi fitolacagenina. D ar compoziţia chimică a acestei plante este m ult m ai complexă.

Misterul e inepuizabil.

Pînă în prezent s-au sem nalat autociani de tipul betaninei, americanină, acizi organici ca: malic, tanic, acinosalic, aleuritolic, alcaloizi etc. Datorită, acestei compoziţii cu valoare nutritivă ridicată lăstarii tineri sînt utilizaţi în alim entaţie în unele ţări, dar num ai după o preparare specială, altfel fiind toxici. Uleiul însă conţine şi fitolacatoxină, ceea ce- 1 face ca atare im propriu scopurilor alimentare.

Acţiune farmacodinamica, utilizări terapeutice. Folosirea extractelor din această plantă în homeopatie şi în medicina tradiţională din numeroase ţări ca rem ediu antireum atic, au stim ulat şi cercetările din ţa ra noastră pentru valorificarea în scop terapeutic a acestei specii.

Aceste cercetări au ajuns la concluzia că fracţiunile active farm acodinam ic sînt în special lecitinele şi saponineîe care acţionează sinergic, avînd proprietăţi antiedem atoase şi cicatrizante.

H G Wells Opere Alese Vol I

Acţiunea antiinflam atoare justifică utilizarea preparatelor pe bază de extract selectiv obţinut din rădăcinile plantelor în tratam entul extern al bolilor aparatului osteoarticular.

Toate aceste cercetări şi observaţii au dus la elaborarea unui produs fitoterapeutic original românesc, Rum eyn-ul, care se aplică astăzi cu bune rezultate în poliartrită reum atoida, artroze, periartrite, tendinite, bursite, mialgii, discopatîi, spondiloze, hem atoam e, luxaţii, m astopatii benigne, flebite, hemoroizi, ulcer varicos etc.

Alte cercetări asupra extractelor din această plantă au dem onstrat câ ele au acţiune antivirală şi mitogenică. Vechea utilizare empirică în uz intern a acestei plante ca emetic şi pierderea în greutate ke gharelu uphar trebuie părăsită, datorită toxicităţii ei puţind duce la accidente grave, m anifestate prin scaune sa n g u in o le n t, halucinaţii şi chiar la accidente m ortale. Diferenţierile se fac după frunză la Ph.

M irabilis jalapa L. P lan tă ornam entală originară din Mexic. Rădăcinile ei, care conţin trigonelină, galactoză şi arabinoză, sînt utilizate în ţările de origine ca pur­ gativ drastic. F ructe capsule.

65272508 Flora Medicinala a Romanei Vol II

Portulaca deracea L. Frunzele sale cărnoase sînt diuretice. D atorită mueilagiilor pe care le conţin sînt emoliente şi erau re­ com andate în trecut în inflam aţiile tubului digestiv.

Are, de asemenea, pro­ p rietăţi laxative şi antiscorbutice. Seminţele sînt citate ca avînd efecte vermifuge, utilizate la copii. P entru uz extern frunzele m ărunţite sînt folosite în inflam aţiile gingiilor.